معرفی

مشخصات فردی

اکرم خلیلی نوش آبادی

نام - نام خانوادگی : اکرم   خلیلی نوش آبادی

پست الکترونیکی : a_khalilinooshabadi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فلسفه و کلام اسلامی- سال 1376
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه امام صادق(ع)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فلسفه و کلام اسلامی - سال 1379
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : کلام- فلسفه دین و مسائل جدید کلامی- سال ۱۳۹۰
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقیات

سوابق اجرایی

مدیر دفتر مطالعات پژوهشگران در دانشگاه امام صادق علیه السلام به مدت دو سال

مدیر سایت دانشگاه امام صادق (ع )واحد خواهران به مدت دوسال

مسؤول انجمنهای علمی دانشگاه امام صادق (ع) واحد خوهران به مدت دوسالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن علمی فلسفه دین ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 2

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست زمانی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1-07-1394

اکرم خلیلی نوش آبادی
اکرم خلیلی نوش آبادی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    استادیار
^